Indicacions i instruccions per a fer la sol·licitud d’admissió

INDICACIONS I INSTRUCCIONS PER A FER LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
ATENCIÓ:  L’alumnat dels Centres de Primària adscrits (CEIP El Pouet-Ntra.Sra. dels Desemparats, CEIP Sant Joan de Ribera i CEIP Fernando de los Ríos) que volen matricular-se en 1r ESO en l’IES Vicent Andrés Estellés,  no participarà en el procés d’admissió per a sol·licitar plaça en un altre centre.  Aquest alumnat formalitzarà directament la matrícula en l’IES Vicent Andrés Estellés seguint les indicacions que trobaran en la pàgina «Matrícula curs 2021-2022». 
1 – Els alumnes que estan cursant 4t d’ESO en l’IES Vicent Andrés Estellés, han de participar obligatòriament en el procés d’admissió de batxillerat per a poder accedir a aquests ensenyaments.
2 – L’alumnat dels Centres de Primària adscrits a aquest Institut:  CEIP El Pouet-Ntra. Sra. dels Desemparats, CEIP Fernando de los Ríos (L2) i CEIP San Juan de Ribera, que volen sol·licitar plaça per a altres centres de secundària, han de participar en el procés d’admissió, tenint en compte que en la sol·licitud d’admissió NO han d’incloure a l’IES Vicent Andrés Estellés.
  • 2-1.-  pel moment, no emplenaran cap formulari de matrícula de l’IES Vicent Andrés Estellés i hauran d’esperar a la publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • 2-2.- si resulten admesos en altres centres, seguiran les instruccions de matrícula d’aqueix centre.
  • 2-3.- si no resulten admessos en altres centres,  formalitzaran la matrícula en l’IES Vicent Andrés Estellés  en les dates que s’indiquen en el punt 3 de la pàgina «Matrícula curs 2021-2022» en el menú Secretaria.
3 – Important: consulteu l’oferta de places vacants.  En l’enllaç que hi ha a continuació seguisca la següent seqüència:
  • Codi de centre: 46017493
  • Seleccione tipus d’ensenyament (Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat)  i punxe en el botó «cercar».
  • Torn (en Batxillerat): Ordinari
  • Per a veure les vacants, punxe en «detalls».
Enllaç a la consulta de PLACES VACANTS.  
4 – Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud TELEMÀTICA per alumne/a i ensenyament, excepte quand el canvi de centre també supose canvi de curs i canvi d’etapa educativa. En aquests casos es poden presentar dues sol·licituds, amb distinta «clau d’admissió«, sense que aixó es considere duplicitat (és el cas d’alumnat de 4t ESO que no estan segurs d’obtenir el títol d’ESO que els permet l’accés a batxillerat)
5 – En el moment de formular la sol·licitud NO es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.  La sol·licitud contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.
Desprès de la publicació de les llistes provisionals i definitives, es podrà requerir l’aportació de la documentació necessària per a la justificació de les situacions al·legades.
Tinguen en compte que «la falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió» (article 6.2 de la Resolució de 6 de maig de 2021 sobre procediment d’admissió)
6 – La sol·licitud d’admissió serà presentada pel pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.
7 – Per a poder realitzar la sol·licitud telemàtica és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La  «clau d’admissió» està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.
La «clau d’admissió» s’obtindrà des de l’espai web «MATRÍCULA TELEMÀTICA» de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat: DNI, NIE, TARGETA D’ESTRANGER, PERMÍS DE RESIDÈNCIA o CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANIA DE LA UNIÓ EUROPEA.
També amb qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril: CERTIFICAT DIGITAL o SISTEMA D’IDENTITAT ELECTRÒNICA PER A LES ADMINISTRACIÓNS (Cl@ve)
Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, sempre amb cita prèvia.
Les persones sol·licitants que no puguen accedir  a mitjans electrònics per a tramitar la sol·licitud d’admissió, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, sempre amb cita prèvia.
8 – Alumnat que sol·licita plaça per batxillerat, tant per a primer com per a segon:   la nota de referència ha de ser la d’accés inicial a primer curs.
 

ServicesToBLANK
Contador de Visitas:
Visitas a nuestro sitio WEB: 86802